Poziv na 4. Mjesni odbor SDP-a Sesvete

Aktualno 18. ožujka 2014

U ponedjeljak 24. ožujka u 18 sati održati će se 4. Mjesni odbor SDP-a Sesvete

PREDSJEDNIK  MJESNE  ORGANIZACIJE

 

 

Sesvete, 17.ožujak.2014.

 

 

 

ČLANOVIMA MJESNOG ODBORA MO SDPa SESVETE, PREDSJEDNICIM OGRANAKA MO SDPa SESVETE, ČLANOVIMA PREDSJEDNIŠTVA MO SDPa SESVETE TE GOSTIMA

 

 

PozivamVasnaIV. sjednicu Mjesnog odbora MO SDP Sesvete, koja ćeseodr žati

 

uponedjeljak 24. ožujka 2014. u18,00 sati

uprostorijamaMOSDP aSesvete, Jakova Gotovca 4

 

 

Predlažem sljedeći

 

D n e v n i r e d :

 

 

  1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice

  2. Napredak procesa ažuriranja podata i Izbornih sastanaka ogranaka

  3. Brisanje iz članstva

  4. Izvještaj iz Vijeća gradske četvrti Sesvete

  5. Prihvačanje novih članova

  6. Aktualna politička situacija

  7. Razno

 

 

 

 

 

Predsjednik MO SDP Sesvete

 

Draženko Pandek, v. r.