Kovencija SDPa Sesvete

Aktualno 29. listopada 2013

Konvencija SDP-a Sesvete održati će se 8. studenog 2013. godine u 18 sati, u dvorani Narodnog sveučilišta Sesvete, Trg D. Domjanića 6.

Sukladno članku 20. Pravila o izboru organa općinskih, gradskih i županijskih organizaija SDP-a, konvenciju Mjesne organizacije SDP-a Sesvete čine članovi/ce SDP-a Sesvete koji/e su evidentirani/e u bazi članova DAVID sukladno članku 7. Pravila, a koji/e nemaju nepodmirene obveze po osnovi članarine za razdoblje od šest mjeseci ili dulje, računajući od dana sazivanja konvencije, 18. rujna 2013., i koji/e izjave da prihvaćaju dužnost člana konvencije. Dakle, pravo sudjelovanja na Konvenciji imaju članovi/ce koji su imali status člana/ice na dan 19. svibnja 2013. i koji/e su podmirili/e sve svoje stranačke obveze u pogledu članarine zaključno sa 18. ožujkom 2013.

Izjavu možete preuzeti na djelu stranice s dokumentima.

Stoga Vas pozivamo da, ukoliko želite prisustvovati konvenciji, ispunite obrazac kojim prihvaćate dužnost člana/ice Konvencije te da podmirite sve svoje stranačke obveze u pogledu članarine zaključno sa 18. ožujkom 2013. 

Ispunjeni obrazac možete dostaviti izbornoj komisiji u prostorijama Mjesne organizacije SDP-a Sesvete, Jakova Gotovca 4 ponedjeljak, 28. 10. 2013. od 18-20 sati, četvrtak 31. 10. 2013. od 18-20 sati te u subotu 02. 11. 2013. od 10-12 sati. Izjave se mogu dostaviti i putem predsjednika/ce ogranaka koji će primitak izjave potvrditi svojim potpisom na potvrdi koja prileži ovom pozivu, a te izjave predsjednik/ca mora dostaviti izbornoj komisiji najkasnije u subotu 02.11.2013. Prilikom predaje izjava preuzeti će se materijali za Konvenciju.

Članovi/ce koji/e nemaju nepodmirene obveze po osnovi članarine, izjavu iz stavka 1. ovog članka mogu dostaviti izbornoj komisiji najkasnije 7 dana prije dana održavanja konvencije. Dakle, pravovremena dostava izjave izbornoj komisiji je uvjet sudjelovanja na konvenciji.

Prijedlog dnevnog reda konvencije:

1. Otvaranje Konvencije,

2. Usvajanje Poslovnika o radu Konvencije,

3. Izbor radnih tijela Konvencije:

4. Pozdravna riječgostiju,

5. Donošenje Odluke o broju članova i sastavu organa Mjesne organizacije,

6. Izlaganje predsjednika Mjesne organizacije

7. Izbor organa Mjesne organizacije

8. Kandidiranje i izbor delegata za XII Izbornu Konvenciju GO SDP Zagreb

9. Podnošenje Izvještaja o radu,

10. Podnošenje prijedloga Programa rada Mjesne organizacije,

11. Izvješće Izborne komisije o rezultatima glasovanja

12. Završna riječ.