Prijedlog za izgradnju kampa HNS-a u Sesvetama

Aktualno 20. veljače 2014

Vijećnici SDP-a Sesvete u vijeću gradske četvrti Sesvete uputili su inicijativu za izgradnju Kampa Hrvatskog nogometnog saveza u Sesvetama, na području koje je urbanističkim planom predviđenu za sportsko- rekreacijske sadržaje

 . 
 PREDMET: Športsko - rekreacijski kompleks Sesvete


 
 PRIJEDLOG
 Obzirom na učestalo javno spominjanje potrebe izgradnje kampa za pripremu nogometne
reprezentacije Hrvatske predlažemo da gradske službe predlože HNS-u, kao predlagaču uređenja
tog kampa na području Svetica, uređenje i izgradnju tih sadržaja ili dijela sadržaja u sklopu
predviđene športsko rekreacijske zone uz potok Vuger u Sesvetama, odnosno da se postavi pitanje
gradonačelniku da li vidi mogućnost da se krene u dogovore s HNS-om radi smještaja kampa na
navedenom području, kao daleko adekvatnijem od Svetica za određene aktivnosti i sadržaje kampa
budući da će područje Svetica teško biti dostatno za sve funkcije modernog nogometnog kampa.
Prijedlog je kluba vijećnika SDP-a u Vijeću gradske četvrti Sesvete vijeće da pozitivno mišljenje i
ovome i uputi inicijativu prema Gradu, tj. da se iskoristi momenat izgradnje nogometnog kampa
kao osnova da se za cijelu zonu uz potok Vuger pokrene procedura donošenja urbanističkog plana
uređenja i samog uređenja sportsko -rekreacijskog kompleksa Sesvete, koji bi uz HNS koristili i
građani istočnog dijela Grada Zagreba.

Obrazloženje:

Područje Svetica nalazi se u urbanoj zoni u kojoj kronično nedostaje sportskih sadržaja za rekreativce
i izgradnja nogometnog kampa HNS-a tamo svakako dodatno ograničava korištenje tog prostora
građanima rekreativcima.
GUP-om Sesveta uz potok Vuger, u području od Srednje škole Sesvete do planiranog koridora
budućeg produžetka Branimirove ulice, određena je zona športa i rekreacije te je za istu predviđena
izrada urbanističkog plana uređenja.
Predmetna zona godinama je rezervirana te nikada nije u cijelosti privedena namjeni. Najvećim
dijelom je u vlasništvu grada Zagreba i INE te se u dijelu zone uz budući koridor Branimirove ulice
nalazi nekolicina parcela u privatnom vlasništvu.
Ta zona je prometno izuzetno dobro povezana i sa Zagrebom (što će pogotovo biti izgradnjom
produžetka Branimirove ulice) i daleko lakše je dostupno za dolazak izvan Zagreba zbog blizine
zagrebačke obilaznice i željeznice)
Prijedlog je da se za cijelu zonu pokrene procedura donošenja urbanističkog plana uređenja kod
čega bi se kao polazna osnova za izradu plana predvidjela izgradnja kampa za pripremu nogometne
reprezentacije Hrvatske jer bi na taj način ova zapuštena zona u Sesvetama privela namjeni te bi se
i zemljište privatnih vlasnika konačno odblokiralo ( činjenica je da privatni vlasnici ne mogu svoje
zemljište komercijalizirati zbog definirane namjene, a usvajanjem urbanističkog plana uređenja i
mogućnošću izgradnje kampa reprezentacije dolaze do situacije koja omogućuje otkupa njihovih
parcela).
Time bi se očuvao prostor u Sveticama koji bi ostao na raspolaganju većini građana, a istovremeno bi
se stavilo u funkciju zapušteno zemljište koje je, po svojem položaju i veličini, daleko kvalitetnije za
potrebe nogometnog kampa nego zemljište u Sveticama.
U slučaju da je odluka o izgradnji kampa na lokaciji "Svetice" konačna, stajališta smo da će
lokacija "Svetice" biti nedovoljna za sve potrebne sadržaje te da se u sklopu izgradnja kampa
reprezentacije za te potrebe nadoda i lokacija športsko rekreacijske zone uz potok Vuger u
Sesvetama a koja u potpunosti može zadovoljiti sve potrebe i nalazi se u blizini i dobro je prometno
povezana s lokacijom "Svetice"

KLUB VIJEČNIKA SDP-a VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI

SESVETE